REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO HOME & KITCHEN
www.guido-warszawa.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://hk24.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy HOME & KITCHEN, działający pod adresem https://hk24.pl prowadzony jest przez HOME & KITCHEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23, 
  NIP: 525-261-59-10, REGON: 361335407, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554366. Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł. 
  Numer telefonu do siedziby firmy +48 22 8506595, adres e-mail biuro@hk24.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Definicje:
  • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • SPRZEDAWCA; HOME & KITCHEN - HOME & KITCHEN SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23, NIP: 525-261-59-10, REGON: 361335407.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta;
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • KONTO- usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów  w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w sklepie internetowym Zamówieniach;
  • REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HOME & KITCHEN;
  • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://hk24.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  • TOWAR; PRODUKT - prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HOME & KITCHEN Sp. z o.o. a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1422);
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HOME & KITCHEN sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób fizycznych, które ukończyły wiek 18 lat lub osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://hk24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest warunkiem opcjonalnym do złożenia zamówienia w sklepie internetowym HOME & KITCHEN.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu i prowadzi do założenia Konta.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny usunięcia Konta. W tym celu powinien wysłać stosowne żądanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hk24.pl lub też pisemnie na adres: HOME & KITCHEN SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23.
 5. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia, z którego korzystanie rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym.
 6. HOME & KITCHEN może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HOME & KITCHEN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HOME & KITCHEN.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla HOME & KITCHEN,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
    

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://hk24.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka, w ramach Formularza Zamówienia.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia, w tym danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest:
  • dodanie Towaru do koszyka.
  • wybór rodzaju dostawy,
  • wybór rodzaju płatności,
  • wybór miejsca wydania rzeczy
  • dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
  • oraz naciśnięcie pola potwierdzającego złożenie Zamówienia o nazwie „Zamawiam i płacę”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HOME & KITCHEN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   

IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej
  • Poczty Polskiej
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w jednym Ze sklepów stacjonarnych na terenie całego kraju po dokonaniu wcześniejszego wyboru siedziby sklepu.
 4. Aktualny cennik przesyłek kurierskich jest umieszczone pod adresem: https://hk24.pl/wysylka
 5. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi 2 dni i liczy się od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
   

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • płatnością BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  • przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski o numerze:
   70 1050 1025 1000 0090 8078 6040
   należący do: HOME & KITCHEN sp. z o.o.; 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23
  • Płatnością ratalną Credit Agricole - wniosek i decyzja online dla wartości produktów powyżej 300 zł,
  • za pobraniem,
  • w sklepie sieci HOME & KITCHEN w przypadku wyboru odbioru towaru osobiście w siedzibie sklepu HOME & KITCHEN.
    

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,   z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia z jednoznaczną informacją  o skorzystaniu z przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Celem skorzystania z prawa odstąpienia oświadczenie może być złożone:
  • pisemnie na adres: HOME & KITCHEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@hk24.pl.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta oraz dostępny jest na stronie sklepu internetowego.
 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca ma obowiązek przesłać niezwłocznie Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Skutki odstąpienia od umowy
  • W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsument zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokości zależna będzie od wybranego przez konsumenta sposobu nadania przesyłki do HOME & KITCHEN.
  • Możliwe jest dokonanie zwrotu towaru bez ponoszenia kosztów zwracając towar do najbliższego sklepu sieci HOME & KITCHEN.
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

    Formularz odstąpienia od umowy >>
     

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. HOME & KITCHEN jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: HOME & KITCHEN sp. z o.o., 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23.
 3. HOME & KITCHEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. HOME & KITCHEN nie jest producentem Towarów, jednak niektóre Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją jakości. W przypadku nabycia przez konsumenta towaru objętego gwarancją jakości zasady gwarancji zostaną wskazane w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
   

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. HOME & KITCHEN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HOME & KITCHEN o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać: pisemnie na adres HOME & KITCHEN sp. z o.o., 03-117 Wrszawa, ul. Stągiewna 23 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hk24.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. HOME & KITCHEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   

IX. Bon Podarunkowy

 1. Wystawcą Bonu Podarunkowego jest Firma HOME & KITCHEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Bon Podarunkowy to dokument o wartości określonej przez Klienta. Klient w sklepie  stacjonarnym określa wartość bonu i podaje ją sprzedawcy do informacji.
 3. Pracownik sklepu HOME & KITCHEN uzupełnia na dokumencie: tożsamość osoby, której Bon zostanie podarowany, kwotę oraz termin w jakim należy zrealizować Bon.
 4. Osoba, dla której wykupiony zostanie Bon otrzymuje go w formie papierowego kuponu opatrzonego numerem.
 5. Minimalna wartość, na którą opiewał będzie dokument nie może być niższa niż 50 zł.
 6. Posiadacz Bonu Podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości oraz dowodem zakupu bonu (paragon fiskalny) w terminie określonym na dokumencie.
 7. Realizacja zakupu za okazaniem Bonu jest możliwa wyłącznie w sklepie internetowym https://hk24.pl podając kod promocyjny Bonu w uwagach do zamówienia.
 8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 2 miesiące licząc od dnia jego zakupu (zgodnie z datą widniejącą na dokumencie).
 9. Niezrealizowanie bonu podarunkowego w terminie określonym w treści dokumentu jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie może być podstawą roszczeń w stosunku do HOME & KITCHEN.
 10. Bon podarunkowy nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 11. W sytuacji, gdy wartość zakupionego produktu jest niższa od kwoty, na jaką opiewa Bon różnica nie zostanie kupującemu zwrócona.
 12. W przypadku, gdy wartość produktu jest wyższa od wartości, na którą opiewa Bon Podarunkowy klient obowiązany jest do pokrycia tej różnicy. Różnica może być uregulowana na z wykorzystaniem dwóch sposobów płatności: przedpłata/przelew lub dopłatą przy odbiorze towaru.
 13. Zakupiony Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi.
 14. Klient nie może samodzielnie nanosić żadnych zmian na Bonach Podarunkowych.
 15. W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji Bon Podarunkowy automatycznie traci swoją ważność. Pracownik sklepu odmówi realizacji takiego dokumentu.
 16. Przyjęcie oraz okazanie Bonu Podarunkowego przy zakupie stanowi potwierdzenie, że posiadacz dokumentu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
   

X. Polityka prywatności

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Danych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 3. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   • zarejestrowania się w Serwisie
   • zawarcia umowy
   • dokonania rozliczeń
   • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
   • korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)
  1. przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  o Ochronie Danych (RODO).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  o Ochronie Danych (RODO).
 4. Ujawnione dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie tych danych do Banku wymienionego w pkt. 3.2 w celu realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym
 6. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 7. Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@hk24.pl
 8. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na Indywidualnym Koncie użytkownika. Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany.
 9. Sprzedawca może wysyłać materiały oraz informacje handlowe w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji Newslettera. Sprzedawca niezwłocznie uwzględni prośby o zaprzestanie wysyłania materiałów i informacji handlowych.
 10. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszystkie informacje ujawnione przez Klienta zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
    

 

XI. Polityka Cookies

 1.  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). 
  Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. marketingowych (remarketing)
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL


XII.Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe prawa autorskie do treści opisów produktów zawartych na stronie Sklepu internetowego https://hk24.pl
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta.
 3. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu jest dopuszczalne tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 4. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
   

XIII. Zamówienia specjalne

 1. Warunki realizacji Zamówień Specjalnych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie drogą e-mailową. Wszelkie pytania dotyczące Zamówień indywidualnych należy kierować na adres e-mailowy Sklepu biuro@hk24.pl
 2. Towar zakupiony poprzez Zamówienie Specjalne można odebrać w wybranym przez siebie sklepie  stacjonarnym HOME & KITCHEN sp. z o.o. lub otrzymać w formie przesyłki kurierskiej.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji możliwe jest dopiero po dokonaniu przedpłaty przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu. Zaliczka w wysokości 29% wartości Zamówienia zostaje zaliczona na koszt Zamówienia w momencie odbioru towaru. W sytuacji, gdy Klient odmawia odebrania towaru, który zamówił zaliczka ulega przepadkowi.
 4. Zwrot produktu sprowadzonego na Specjalne zamówienie wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy jeżeli odbiór miał miejsce w sklepie stacjonarnym.
 5. Zwrot zakupionego jako zamówienie specjalne, odebranego w formie przesyłki kurierskiej odbywa się zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie .
   

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HOME & KITCHEN a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HOME & KITCHEN a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HOME & KITCHEN.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 1 lipca 2001 r., dla Umów zawartych po 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami –przepisy ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.